Algemene verkoopvoorwaarden Rupert & Rupert BV gedeponeerd rb Utrecht op 22 juni 2004 onder nummer 04/181

Art. 1. Definities

1. Onder leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan de bij de Vereniging van Importeurs en Agenten aangesloten onderneming, die zelf interieur artikelen te koop aanbiedt, verkoopt, levert en factureert op eigen naam en voor eigen rekening.

2. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere onderneming, die met een leverancier als onder lid 1 genoemd een overeenkomst aangaat of wil aangaan ter zake van door de leverancier aangeboden interieurartikelen.

Art. 2. Geldigheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop gesloten door op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de inhoud van deze voorwaarden en de geldigheid, zodra de leverancier hem hiervan één maal in kennis heeft gesteld.
Deze voorwaarden zullen alsdan tevens voor alle volgende overeenkomsten gelden.

2. Voorwaarden van de zijde van de afnemer worden uitdrukkelijk afgewezen, voornzover deze strijdig
zijn met deze voorwaarden en niet expliciet door de leverancier worden aanvaard. Uitvoering van de leverancier van een order, die de afnemer onder eigen voorwaarden heeft geplaatst, houdt nooit een automatische aanvaarding van deze afnemersvoorwaarden in.

Art. 3. Offertes

1. Alle offertes, waarbij niet anders is bepaald, zijn vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven hebben offertes een maximale geldigheidsduur van vier weken.

Art. 4. Overeenkomsten

1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde,
dat de koper voldoende kredietwaardig is. Indien de leverancier niet binnen dertig dagen na het aangaan van de overeenkomst aan de afnemer heeft meegedeeld, dat de overeenkomst op grond van onvoldoende kredietwaardigheid niet zal worden uitgevoerd, wordt de overeenkomst definitief.

2. Orders, die door agenten van de leverancier zijn opgenomen, zijn voor de leverancier en de afnemer bindend, tenzij de leverancier binnen drie weken aan de afnemer schriftelijk heeft meegedeeld, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren.

3. Orders, die door agenten van de leverancier zijn opgenomen, zijn voor leverancier en afnemer bindend, zodra deze door de leverancier zijn bevestigd.

4. Indien een koopovereenkomst door de afnemer wordt geannuleerd, zal de leverancier, indien de annulering door hem worden aanvaard, aan de afnemer een vergoeding kunnen berekenen van 10% van het orderbedrag, tenzij de leverancier kan aantonen, dat zijn schade door de annulering groter is dan dit bedrag, in welk geval de afnemer de werkelijke schade moet vergoeden.

Art. 5. Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen blijven het eigendom van de leverancier, zolang de afnemer niet volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen ter zake van de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens verkrijgt of behoudt de leverancier het eigendom van alle andere door hem geleverde goederen, alsmede van de goederen, waarop het eigendomsrecht van de leverancier verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze, zolang de afnemer niet volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens hem heeft voldaan.

2. Zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier niet nakomt, worden alle vorderingen van de leverancier terstond en ten volle opeisbaar en is de leverancier bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

3. De afnemer kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaald en daarvoor in de vordering van de leverancier wordt gesubrogeerd, Bij betaling door een derde, die in de vordering van de leverancier wordt gesubrogeerd,komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen. In geval van subrogatie als bedoeld in dit artikel levert de leverancier de voorbehouden eigendom van de goederen, waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan, aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de leverancier de omschreven goederen voor de gesubrogeerde derde.

Art. 6. Levertijd

1. De opgave van de levertijd geschied bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de opgegeven levertijd geen fatale termijn. De leverancier zal zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd houden, maar hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

2. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is afgesproken, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, zijn de voor de afnemer uit de overschrijding van de levertijd voortvloeiende gevolgen voor rekening van de leverancier. De leverancier is evenwel gerechtigd binnen twee weken na het plaatsen van de order schriftelijk aan de afnemer een nieuwe leveringsdatum op te geven.

3. In alle ander gevallen heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van de levertijd de leverancier te sommeren te leveren binnen een termijn, die gelijk is aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd binnen een termijn, die gelijk is aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

Art. 7. Transport

1. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van de leverancier of in zijn opdracht werkende expediteurs, dan reizen de goederen tot het moment van levering voor risico van de leverancier.

2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de afnemer, zelfs indien uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken.

3. Alle goederen worden voor rekening van de afnemer vervoerd, tenzij de vrachtkosten uitdrukkelijk in de prijs zijn ingecalculeerd.

4. Wanneer een afnemer weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten van vracht, opslag e.d. voor zijn rekening.

Art. 8. Reclames

1. Eventuele reclames ter zake van gebreken in de levering dienen binnen één jaar na levering der goederen ter kennis van de leverancier te worden gebracht. Deze kennisgeving dient terstond te geschieden, zodra het gebrek door de afnemer is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. Op straffe van
niet-ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de afnemer de goederen terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.

2. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming van de leverancier, kan de afnemer de goederen eerst retourneren na schriftelijke akkoordverklaring van de leverancier. Indien de leverancier niet binnen twee weken na een schriftelijk verzoek daartoe van de afnemer reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de retournering. Inge val de leverancier zich niet akkoord verklaart, dient hij zijn weigering te beargumenteren.

Art. 9. Garantie

1. De leverancier verleent voor de door hem geleverde goederen jegens de afnemer garantie, voorzover het betreft aan de leverancier toe te rekenen gebreken, die bij normaal gebruik optreden, gedurende drie jaar, in die zin, dat de kosten van herstel of vervanging met inbegrip van de vracht binnen Nederland tijdens het eerste jaar na levering geheel, tijdens het tweede jaar voor twee-derde en tijdens het derde jaar voor een-derde voor rekening van de leverancier komen. Voren bedoelde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van de goederen heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.

2. Indien de te leveren goederen afkomstig zijn van een land buiten Nederland, is de leveranciergerechtigd een afwijkende garantieregeling te geven. Deze regeling zal dan uitdrukkelijk aan de afnemer worden meegedeeld.

Art. 10. Niet toerekenbare tekortkoming

1. Indien de leverancier door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard, in de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmer d, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren. De leverancier dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de afnemer.

Art. 11. Betaling

1. Alle betalingen dienen netto-contant zonder enige verrekening te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de leveringsdatum als factuurdatum.

2. Vanaf het ogenblik, dat de betaling moet zijn geschied, is de afnemer bij niet-betaling een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

3. De afnemer is verplicht tot het betalen van alle kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan een procedure, in verband met het niet-nakomen van de afnemer van enige verplichting jegens de leverancier.